Regulamin usług sprzątania i opieki nad grobami w Krakowie.

Właścicielem serwisu www.mortus.pl i jednocześnie wykonawcą oferowanych na niej usług jest firma

MORTUS Spółka Cywilna Marcin Dudek Mariusz Kwaśniewski, Oświecenia38m4, 31-636 Kraków. NIP: 678-314-54-55, REGON: 122604829

 

1. DEFINICJE

 

- NAGROBEK POJEDYNCZY - usypana mogiła, pomnik, płyta lub nagrobek o szerokości nieprzekraczającej 100cm.

 

- NAGROBEK PODWÓJNY - płyta lub nagrobek o szerokości przekraczającej 100cm ale nie większej niż 200cm.

 

- GROBOWIEC - piwnica, nagrobek lub grobowiec o szerokości przekraczającej 200cm.

 

- USŁUGA PODSTAWOWA - Usługa pielęgnacyjna polegająca na sprzątnięciu grobu i jego otoczenia, usunięciu starych zniczy i kwiatów, zapaleniu małego znicza, przesłaniu zdjęcia grobu zastanego przed realizacją usługi i po jej zakończeniu za pomocą poczty e-mail. Cena usługi podstawowej zawiera koszt dojazdu.

 

- MYCIE - Usługa czyszcząca polegająca na usunięciu za pomocą wody z dodatkiem środków czyszczących lekkich zabrudzeń z powierzchni grobu. Dla ochrony nagrobka usługa wykonywana ręcznie przy użyciu gąbek lub bawełnianych ścierek. Usługa mycia nie obejmuje usunięcia silnych zabrudzeń w tym wykwitu mchu.

 

- WOSKOWANIE -  Usługa pielęgnacyjno-czyszcząca polegająca na wywoskowaniu specjalistycznym środkiem całego nagrobka. Dla ochrony nagrobka usługa wykonywana ręcznie, przy użyciu pasty woskującej oraz bawełnianych ścierek. Przed woskowaniem nagrobka wykonywana jest usługa mycia.

 

- ZNICZ MAŁY - Znicz szklany lub plastikowy o wysokość do 15 cm. Znicz z wkładem parafinowym lub zalewamy.

 

- ZNICZ ŚREDNI - Znicz szklany o wysokości od 16cm do 25cm. Znicz z wkładem olejowym lub parafinowym.

 

- ZNICZ DUŻY - Znicz szklany o wysokości powyżej 26cm. Znicz z wkładem olejowym lub parafinowym.

 

- USŁUGA JEDNORAZOWA - Jednorazowo zlecona przez Klienta realizacja usługi podstawowej i usług dodatkowych w okresie wskazanym przez Klienta.

 

- USŁUGA KWARTALNA - Usługa abonamentowa obejmująca trzykrotną realizację usługi podstawowej i usług dodatkowych, zleconych przez Klienta. Pierwsza wizyta ekipy pielęgnacyjno-czyszczącej następuje w pierwszym tygodniu miesiąca następującego po miesiącu w którym usługę zlecono. Kolejne wizyty pracowników następują w każdym pierwszym tygodniu dwóch kolejnych miesięcy. Na życzenie Klienta istnieje możliwość uzgodnienia innych terminów realizacji usług. Warunkiem realizacji zamówienia jest opłacenie usługi przez Klienta.
 

- USŁUGA PÓŁROCZNA - Usługa abonamentowa obejmująca sześciokrotną realizację usługi podstawowej i usług dodatkowych, zleconych przez Klienta. Pierwsza wizyta ekipy pielęgnacyjno-czyszczącej następuje w pierwszym tygodniu miesiąca następującego po miesiącu w którym usługę zlecono. Kolejne wizyty pracowników następują w każdym pierwszym tygodniu pięciu kolejnych miesięcy. Na życzenie Klienta istnieje możliwość uzgodnienia innych terminów realizacji usług. Warunkiem realizacji zamówienia jest opłacenie usługi przez Klienta.

 

- USŁUGA ROCZNA - Usługa abonamentowa obejmująca dwunastokrotną realizację usługi podstawowej i usług dodatkowych, zleconych przez Klienta. Pierwsza wizyta ekipy pielęgnacyjno-czyszczącej następuje w pierwszym tygodniu miesiąca następującego po miesiącu w którym usługę zlecono. Kolejne wizyty pracowników następują w każdym pierwszym tygodniu 11 kolejnych miesięcy. Na życzenie Klienta istnieje możliwość uzgodnienia innych terminów realizacji usług. Warunkiem realizacji zamówienia jest opłacenie usługi przez Klienta.

 

2. ZAMÓWIENIE USŁUG:

Aktualne informacje na temat opłat za realizację poszczególnych usług znajdują się w zakładce "cennik".

Usługę można zlecić:
- przy pomocy znajdującego się na stronie formularza zamówienia;
- pisząc wiadomość e-mail na adres biuro@mortus.pl
- telefonicznie
.

 

Zlecając usługę należy podać poniższe informacje:
- dane kontaktowe: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail;
- rodzaj usługi podstawowej oraz zakres usług dodatkowych.
- lokalizację grobu, (nazwa cmentarza, w miarę możliwości jak najdokładniejsza lokalizacja grobu), imię i nazwisko zmarłego(łych) oraz datę śmierci.

 

3. PŁATNOŚĆ ZA USŁUGI

- Przelewem: Usługa jest realizowana po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmy: mBank: 33 1140 2004 0000 3102 7430 0782
- Poprzez system płatności elektronicznych Dotpay: Usługa jest realizowana po otrzymaniu od operatora informacji o otrzymaniu zapłaty.
  Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

 

4. REALIZACJA USŁUG

Usługi jednorazowe realizowane są w przeciągu 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty lub w późniejszym okresie wskazanym przez Klienta. Mortus S.C. zastrzega możliwość realizacji usługi z jednodniowym opóźnieniem lub przyśpieszeniem, w stosunku do daty wskazanej przez Klienta. Usługi zlecone z datą przypadająca na okres wolny od pracy, mogą zostać zrealizowane w najbliższym dniu roboczym.

 

W usługach abonamentowych pierwsza wizyta ekipy pielęgnacyjno-czyszczącej następuje w pierwszym tygodniu miesiąca następującego po miesiącu w którym usługę zlecono. Kolejne wizyty pracowników następują w każdym pierwszym tygodniu kolejnych miesięcy objętych abonamentem. Na życzenie Klienta istnieje możliwość uzgodnienia innych terminów realizacji usług. Warunkiem realizacji zamówienia jest opłacenie usługi przez Klienta.

 

W okresie zimowym usługa mycia i woskowania realizowana jest wyłącznie w dni z dodatnią temperaturą powietrza.

 

5. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
Klient może anulować zamówioną usługę nieodpłatnie i bez podania powodu w przeciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia, pod warunkiem, że realizacja usługi nie została rozpoczęta lub zakończona.

Prośby o anulowanie zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@mortus.pl

 

MORTUS S.C zastrzega możliwość anulowania zamówienia w przypadku gdy Klient błędnie wskazał typ usługi podstawowej. Przez błędnie wskazany typ usługi podstawowej rozumie się wybór zaniżonego typu usługi podstawowej w stosunku do rzeczywistej wielkości nagrobka/grobowca. W sytuacji gdy usługa nie została jeszcze przekazana do realizacji dokonamy zostanie zwrot pełnej wpłaconej kwoty. W sytuacji gdy nieprawidłowość zostanie stwierdzona w trakcie realizacji usługi MORTUS S.C. zastrzega możliwość odstąpienia od realizacji usługi i obciążania Klienta zryczałtowaną kwotą 80zł z tytułu poniesionych kosztów (dojazd, przetworzenie zamówienia). Pozostała kwota zostanie zwrócona na rachunek bankowy.

 

6. REKLAMACJE
Reklamacje przyjmowane są drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@mortus.pl

Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Spółkę Usługi niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

Podstawy reklamacji nie mogą stanowić okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania Spółka nie odpowiada.

Reklamacja winna zawierać dane Klienta oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.  

Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, MORTUS S.C. zwraca się do Klienta z prośbą o podanie szczegółów świadczonej usługi.

Spółka rozpatruje reklamację w terminie do 7 dni roboczych od daty jej otrzymania.

W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie ze względu na konieczność szczegółowego wyjaśnienia okoliczności MORTUS S.C. poinformuje o tym Klienta podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

 

7. POZOSTAŁE INFORMACJE

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204). Klienci podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich przez Sprzedającego w celu realizacji zamówionej usługi. Klient ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., złożenie zamówienia u Sprzedającego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta powyższego regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

 

Po wykonaniu usługi wysyłane są zdjęcia grobu, potwierdzające wykonanie usługi, bezpłatnie drogą elektroniczną lub za dopłatą w formie listowej.

 

Firma Mortus S.C. zastrzega możliwość opóźnień w realizacji usług w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych.

Przy zamówieniach zagranicznych płatności realizujemy w walucie polskiej (PLN).

Gwarantujemy wysoką jakość i indywidualne podejście do każdego klienta.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z warunków atmosferycznych, aktów wandalizmu i kradzieży.

Powyższa oferta nie stanowi cennika w rozumieniu ART. 66 par. 1 KC.

 

Za wykonane usługi wystawiane są rachunki uproszczone. Mortus S.C. nie wystawia faktur VAT. Podstawa prawna. art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.

 

Ostatnia aktualizacja: 01-10-2016

sprzątanie nagrobków, sprzątanie grobów, opieka nad grobami, sprzątanie grobów kraków. Obsługujemy wszystkie krakowskie nekropolie. Najniższe ceny w Krakowie. MORTUS OPIEKA NAD GROBEM TWOICH BLISKICH. Nasze usługi obejmują Zapalenie zniczy obsypanie otoczenia grysem Ręczne mycie nagrobka wodą z delikatnym środkiem chemicznym Usuwanie piasku i kurzu Odśnieżanie w sezonie zimowym i sprzątanie grabienie Usunięcie starych kwiatów i zniczy Wyzbieranie śmieci, liści gałązek Wyrzucenie starych kwiatów, zniczy